Just like ang pinakamahirap gisingin ay ang nagpapanggap na tulog, ang pinakamahirap ipagdemanda ng katalinuhan ay ang nagtatanga-tangahan

NANGGAGAGO SILA AT ALAM NILA

NAKAKASUKA NAKAKAGALIT NAKAKAINSULTO

Posted by chronicwind on September 12, 2017 at 07:07 PM | catch a feather
Login to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.