Yung hindi ka pa bumabangon sa kama pero excited ka na umuwi 

Posted by chronicwind on November 25, 2017 at 09:54 AM | 1 caught a feather
Login to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.

Comment posted on November 28th, 2017 at 08:45 PM
Parang hindi ka pa gumigising pero gusto mo na ulit matulog.